Sándor Lezsák: “Moge het gevoel van verwantschap Azerbeidzjan, Hongarije ook in de toekomst versterken!”

Caliber.Az had een interview met de vicevoorzitter van de Hongaarse Nationale Assemblee, Sándor Lezsák.

– Hoe beoordeelt u uw recente bezoek aan Bakoe en hoe ziet u de betrekkingen tussen Azerbeidzjan en Hongarije?

– Het bezoek van Hongaarse parlementsleden aan Azerbeidzjan in mei van dit jaar heeft naar mijn mening de betrekkingen tussen Azerbeidzjan en Hongarije versterkt en het vertrouwen tussen onze landen vergroot. Nu is het belangrijk voor onze landen om de handelsbetrekkingen uit te breiden, omdat de traditionele buitenlandse leveranciers, in de eerste plaats energieleveranciers aan Hongarije, aanzienlijk zijn verminderd als gevolg van het sanctiebeleid van de VS en de EU.

De snelle economische groei van Azerbeidzjan heeft voor Hongarije en sommige Balkanlanden een infrastructurele basis gecreëerd om te overwegen gas en olie uit Azerbeidzjan naar de Balkan te transporteren. In tegenstelling tot het Sovjetverleden, toen de olie- en gasproductie in de republiek niet zo krachtig was en Azerbeidzjaanse koolwaterstoffen niet naar het buitenland werden geëxporteerd, is Azerbeidzjan tegenwoordig een land met een enorm energiepotentieel en een energieleverancier voor Azië en Europa.

Een van de belangrijke momenten van het bezoek van de Hongaarse parlementaire delegatie aan Bakoe was onze gelegenheid om deel te nemen aan een plechtige bijeenkomst van de Milli Majlis (het parlement) ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de nationale leider Heydar Aliyev, de stichter van het onafhankelijke Azerbeidzjan. Onder zijn leiding is Azerbeidzjan een stabiele staat geworden waarvan de bevolking de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

We hadden een ontmoeting met parlementsvoorzitter Sahiba Gafarova en eerste plaatsvervangend voorzitter Ali Huseynli en bespraken met hen de mogelijkheden om de parlementaire samenwerking uit te breiden en directe contacten te leggen tussen onze interparlementaire werkgroepen.

Onze betrekkingen zijn gebaseerd op de Azerbeidzjaanse en Hongaarse cultuur en ons gemeenschappelijke verleden, waarvan het erfgoed een betrouwbare en solide basis vormt die onafhankelijk is van de grillen van de politiek of de economie. Daarom vinden we, naast het versterken van de economische en politieke banden, samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur belangrijk.

Daarom heb ik persoonlijk gesproken met Gunay Efendiyeva, voorzitter van de International Foundation for Turkic Culture and Heritage, en we zijn overeengekomen om onze culturele samenwerking verder uit te breiden.

Ik heb een ontmoeting gehad met de vicerector van de universiteit van Nachchivan en we zijn overeengekomen dat de Yanoosh Neyman universiteit in Kechemet en de Azerbeidzjaanse universiteit zullen nadenken over mogelijke samenwerkingsgebieden, waarover dit najaar een overeenkomst kan worden ondertekend.

Ik wil ook vermelden dat ik op 28 mei een receptie heb gehad in de residentie van de Hongaarse vertegenwoordiging van de Turkse Raad in Villa Ible van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die werd georganiseerd door de ambassadeur van uw land ter gelegenheid van de nationale feestdag, de onafhankelijkheidsdag van Azerbeidzjan, en ik heb de groeten overgebracht namens het Hongaarse parlement. Moge het gevoel van verwantschap ons ook in de toekomst sterken!

Re-purposing natural gas pipelines to transport hydrogen - Springwise

– In april werd een memorandum van overeenstemming ondertekend tussen de gas-transmissiesysteembeheerders van Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Slowakije en SOCAR. Hoe belangrijk is deze gebeurtenis vanuit het oogpunt van Europese energiezekerheid?

– Op 25 april ondertekenden Azerbeidzjan, Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije een memorandum van overeenstemming over de levering van Azerbeidzjaans aardgas aan Centraal-Europa via de zogenaamde “Ring van Solidariteit”, waarbij gebruik wordt gemaakt van de energie-infrastructuur van de regio.

In Centraal-Europa, met inbegrip van Hongarije, is de zekerheid van de gasvoorziening altijd een kwestie van cruciaal belang geweest. Eind vorig jaar begon de continuïteit van de energietoevoer naar ons ook te worden gewaarborgd door de zuidelijke gascorridor (SGC), waarvan de aanleg is voltooid en die al gas naar Europa transporteert vanuit de Kaukasus, namelijk vanuit Azerbeidzjan.

Dit opent een nieuwe gastransportbron en een nieuwe aanvoerroute en vanaf het einde van dit jaar zal Hongarije fysiek verbonden zijn met de SGC omdat de interconnector die de Griekse en Bulgaarse gaspijpleidingsystemen verbindt tegen die tijd gebouwd zal zijn en Hongarije over een pijpleiding zal beschikken om de Hongaars-Servische grens met het Hongaarse pijpleidingsysteem te verbinden.

Boedapest wil graag gas kunnen kopen en wel via deze nieuwe route. Naar verwachting ontvangen we dit jaar al 100 miljoen kubieke meter gas. We zijn van plan om jaarlijks tien miljard kubieke meter gas te transporteren vanaf de Turks-Bulgaarse grens richting Bulgarije, Roemenië en Hongarije, door gebruik te maken van zowel bestaande als nieuw aangelegde pijpleidingen. Het transport wordt uitgevoerd door de SCG met behulp van TAP (Trans-Adriatic Pipeline), IGB (Greek-Bulgarian Interconnector) en de nationale gasnetwerken van Roemenië en Bulgarije.

De Azerbeidzjaanse minister van Energie Parviz Shahbazov verklaarde onlangs dat het doel van SOCAR op korte termijn is om de infrastructuur te ontwikkelen die nodig is voor de export naar de Balkan, dat wil zeggen in overeenstemming met het gasinitiatief “Ring van Solidariteit”. Uw land zal dit jaar de gasexport naar Europa verhogen van 8,2 bcm naar 10 bcm. De Europese Unie en Azerbeidzjan zijn overeengekomen dat tegen 2027 het volume van de gasleveringen aan Europa zal toenemen tot 20 miljard kubieke meter.

We kunnen er niet omheen dat het leiderschap van de EU door het opleggen van sancties tegen Rusland de werkzaamheden van bestaande olie- en gaspijpleidingen in onze regio heeft geblokkeerd en raffinaderijen die gespecialiseerd zijn in de verwerking van Russische olie van speciale samenstelling buiten werking heeft gesteld. Het is daarom niet meer dan logisch dat de Europese Unie nu haar rol speelt in de financiering van de Solidariteitsring. Tot nu toe neemt de EU echter niet de kosten op zich voor het oplossen van de energieproblemen die zij heeft veroorzaakt.

– Landen en bedrijven van de Europese Unie moeten geen nieuwe contracten afsluiten voor de aankoop van Russisch LNG (vloeibaar aardgas), Europa moet volledig af van Russisch gas. Hiervoor waarschuwde Kadri Simson, commissaris voor Energie van de Europese Commissie. Maar hoe is dat in de praktijk haalbaar?

– Na de explosie van de gaspijpleiding die Rusland met Noord-Duitsland verbond in september 2022, is de aankoop van vloeibaar aardgas, tegen een aanzienlijk hogere prijs, op de voorgrond getreden. Als de Europese Commissie de aankoop van LNG uit Rusland zou verbieden, zouden duizenden aardgasverwerkende fabrieken in Europa gesloten moeten worden, wat ook tot aanzienlijke werkloosheid zou leiden.

Volgens de huidige schattingen zal er dit jaar ongeveer 60 miljard kubieke meter Russisch aardgas ontbreken op het Europese net. De LNG-capaciteit die nodig is om de verloren volumes te compenseren – transportschepen, reservoirs, conversieapparatuur – zal pas over enkele jaren beschikbaar zijn voor de Europese economie.

Zelfs als het mogelijk zou zijn om eerdere Russische leveringen te vervangen door Amerikaanse LNG-leveringen, zou de Europese economie helaas nog steeds in het nadeel zijn. Het feit dat de prijs van aardgas in Europa door de sancties zeven keer zo hoog is als in de VS en de prijs van elektriciteit drie keer zo hoog is als in China, is al een ernstig concurrentienadeel.

Directieleden van veel grote Europese bedrijven besluiten om hun activiteiten te verplaatsen van Europa naar de Verenigde Staten of naar Aziatische ontwikkelingslanden, waar de energie die ze nodig hebben voor hun werk goedkoper is, waardoor ze een massa werklozen achterlaten.

In wat voor problemen dreigt Hongarije door de Russisch-Oekraïense oorlog en waarom sluit het zich niet aan bij de anti-Russische sancties?

Allereerst moet worden benadrukt dat Hongarije tot nu toe voor de sancties tegen Rusland heeft gestemd en alleen heeft gevochten voor een tijdelijke vrijstelling van deze beperkingen van zijn kant. Helaas is deze gunstige periode veel korter dan de tijd die nodig is om de verwerkende industrie te reorganiseren. En om historische redenen is de Hongaarse raffinage-industrie alleen geschikt voor het verwerken van Russische olie met een bepaalde samenstelling, dat wil zeggen dat ze niet geschikt is voor het kraken van bijvoorbeeld Iraakse of Libische olie. We hebben geen zeehavens waar we LNG-transporten kunnen ontvangen.

Deze gegeven capaciteiten kunnen zelfs in vijf of zes jaar niet worden omgeschakeld naar andere oliesoorten, en nieuwe oliepijpleidingen kunnen ook niet snel worden aangelegd. Wij vinden de eis van verplichte sancties tegen Hongarije door die Europese landen onaanvaardbaar die het Hongarije door embargo’s, sancties en andere handelsverboden in de jaren zestig, zeventig en tachtig onmogelijk hebben gemaakt om zijn economische afhankelijkheid van de Sovjet-Unie te verzwakken. Ze creëerden economische omstandigheden die we niet van de ene op de andere dag kunnen wegnemen.

De verliezen voor Hongarije als gevolg van de sancties kunnen worden gemeten in duizenden miljarden forinten – verliezen die zo enorm zijn dat geen enkele economische onderzoeksorganisatie ze nog precies kan schatten.

De prijsexplosie op de energiemarkt, die zich in heel Europa heeft voorgedaan, heeft in Hongarije een inflatie van 15-20 procent veroorzaakt, die zowel de staatsbegroting als het levensonderhoud van mensen die van lonen leven, zwaar heeft getroffen. Veel kleine horeca- en detailhandelsbedrijven moesten hun deuren sluiten omdat ze de gestegen energiekosten niet konden doorberekenen in hun prijzen.

Ongeveer anderhalf miljoen vluchtelingen zijn tot nu toe in het land aangekomen als gevolg van de Russisch-Oekraïense oorlog. Er moet op een waardige manier voor hen worden gezorgd, zowel wat betreft huisvesting als subsidies. Ondanks het feit dat de meesten van hen na een kort of lang verblijf bij ons naar West-Europa gaan, legt de zorg voor hen een zware last op de staatskas.

-Hongarije heeft verklaard dat het het belangrijk vindt om betrekkingen te ontwikkelen met alle Turkse staten. En sinds eind 2018 neemt uw land als waarnemer deel aan de werkzaamheden van de Organisatie van Turkse Staten. Is Hongarije van plan om volwaardig lid te worden van de OTS?

-De Samenwerkingsraad van Turkssprekende staten werd in 2009 opgericht op initiatief van Kazachstan. Het doel was om gunstige voorwaarden te scheppen voor het verdiepen en versterken van de samenwerking tussen Turkstalige staten en volkeren. Een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst bevordert gezamenlijke activiteiten op 14 gebieden, waaronder economie, onderwijs, cultuur en toerisme.

In 2008 organiseerde Hongarije zijn eerste Kurultai als overzicht van de strijdkrachten van Hunno-Avars-Turks-Hongaarse oorsprong. Dit evenement, dat om de twee jaar wordt gehouden, werd al snel erg populair en trok elk jaar 160.000-200.000 bezoekers. De Kurultai van 2012 was de grootste bijeenkomst van Hunno-Turken ter wereld en het grootste evenement voor traditievorming.

De volkeren van het Oosten, die 26 naties uit 22 landen en autonome republieken vertegenwoordigden, namen met een delegatie van 284 mensen deel aan de bijeenkomst.

Er werden honderden optredens gehouden, waar volksmuziek – zowel Hongaarse als onze verwante volkeren uit het Oosten – ten gehore werd gebracht. In juni 2013, tijdens een bijeenkomst van de Parlementaire Vergadering van Turkssprekende landen in Ankara, verklaarden vertegenwoordigers van het Hongaarse parlement dat ze indirect lid wilden worden van de OTS. Dit verzoek werd geaccepteerd door de Turkstalige landen.

De president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, steunde ons bij het verkrijgen van de status van waarnemer in de Turkse Raad. Als erkenning voor Hongarijes zorgvuldige behoud van Hunno-Turkse tradities kreeg het de status van waarnemer tijdens de plenaire zitting van de Parlementaire Vergadering van Turkssprekende landen (TURKPA) die in 2014 in Bakoe werd gehouden, vier jaar eerder dan in de vraag aan mij werd vermeld.

-Hoe ziet u de toekomst van Hongarije op de korte termijn?

-Op de korte termijn, dicht bij de Russisch-Oekraïense oorlog, kunnen we niet rekenen op economische groei, die alleen mogelijk is onder vreedzame omstandigheden. Zelfs het standpunt van onze regering, die vrede voorstaat, wordt in Europa vijandig ontvangen en ons land wordt beroofd van EU-middelen, die ons rechtmatig toekomen.

Een van de leiders van de Europese Unie heeft openlijk verklaard dat zolang we vrede prediken, we geen geld van de EU kunnen krijgen. Zolang we geen wapens aan Oekraïne leveren, zolang we niet toestaan dat wapens en munitie over ons grondgebied worden doorgevoerd, zolang we vrede verwachten en onderhandelingen aanbieden die tot een staakt-het-vuren leiden, mogen we volgens hem niet eens hopen dat we het bedrag krijgen waar we recht op hebben van de EU.

We worden natuurlijk getroffen door de nadelige gevolgen van de huidige militaire situatie, maar we worden ook getroffen door de bijna koloniale willekeur van de EU, vanwege de gevolgen van het sanctiebeleid, dat de inflatie en de werkloosheid doet toenemen. En ook wij maken deel uit van Europa en zijn te dicht bij een oorlogsconflict.

In deze situatie zou ik het als een succes beschouwen als we op middellange termijn de vrede in eigen land kunnen bewaren, de werkgelegenheid, de veiligheid van gezinnen met kinderen, de koopkracht van de pensioenen, onze gezondheid, levensverwachting en de stabiliteit van de Hongaarse forint kunnen handhaven.