MFB: Verklaring over de illegale activiteiten die worden aangeduid als “verkiezingen” door het marionettenregime dat door Armenië in Karabach is gecreëerd

Referentie: MFB van Azerbeidzjan

De illegale activiteit onder het valse voorwendsel van “presidentsverkiezingen” door het marionettenregime dat is gecreëerd als gevolg van de bezetting door Armenië is een grove schending van de grondwet en de wetgeving van de Republiek Azerbeidzjan, evenals van de normen en beginselen van het internationaal recht.

Alleen de grondwet en de wetten van de Republiek Azerbeidzjan vormen de wettelijke basis voor de wilsuiting door middel van verkiezingen op het grondgebied van de Republiek Azerbeidzjan.

Het separatistische marionettenregime is het gevolg van het agressie- en etnische zuiveringsbeleid dat bijna 30 jaar heeft geduurd. De stappen die dit regime onderneemt om zijn bestaan voort te zetten dankzij de militaire, politieke, financiële en andere steun van Armenië, hebben geen enkele rechtsgeldigheid.

De genoemde stap is een ander element van de provocerende en opruiende activiteit van Armenië, die onlangs is verslechterd, en is een ernstige klap voor de inspanningen van normalisatie in de regio en de re-integratie van etnische Armeense inwoners in het constitutionele kader van de Republiek Azerbeidzjan.

Het houden van de zogenaamde “verkiezingen” toont eens te meer duidelijk aan dat Armenië en het door hen gecreëerde marionettenregime, die stappen hebben ondernomen om de status quo te handhaven en hun bezettingspolitiek voort te zetten, niet echt geïnteresseerd zijn in het vredesproces, maar integendeel de weg van provocatie en escalatie van de situatie zijn ingeslagen.

Armenië moet ophouden met zijn vergeefse pogingen om zijn volk en de internationale gemeenschap te misleiden, een einde maken aan de aanspraken op de soevereiniteit en territoriale integriteit van Azerbeidzjan, constructief deelnemen aan het normalisatieproces en zijn internationale verplichtingen nakomen.

De obstructie door Armenië van de dialoog van Azerbeidzjan met de etnische Armeniërs die op zijn soevereine grondgebied wonen, is een grove inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek Azerbeidzjan en een aanval op de soevereiniteit en territoriale integriteit van ons land.

De Republiek Azerbeidzjan zal bedreigingen van haar soevereiniteit en territoriale integriteit binnen haar internationaal erkende grenzen resoluut tegengaan.

De enige manier om vrede en stabiliteit in de regio te bereiken is de onvoorwaardelijke en volledige terugtrekking van de Armeense strijdkrachten uit de Garabagh-regio van Azerbeidzjan en de ontbinding van het marionettenregime.

De Republiek Azerbeidzjan dringt er bij alle leden van de internationale gemeenschap op aan om, in overeenstemming met hun verplichtingen binnen het internationaal recht, een correcte politieke beoordeling te maken van de stappen die gericht zijn tegen de soevereiniteit en territoriale integriteit van Azerbeidzjan, om effectieve maatregelen te nemen om te voorkomen dat Armenië stappen onderneemt die de fragiele normalisatie-inspanningen in de regio in gevaar brengen, en om de illegale activiteiten die als “verkiezingen” worden aangeduid, krachtig te veroordelen.