Turkse staten betuigen hun solidariteit met het Turkse volk en de Turkse regering bij het herstel na de aardbevingen

De verklaring werd op 16 maart aangenomen tijdens de buitengewone top van staatshoofden van de Organisatie van Turkse Staten in Ankara op initiatief van de president van de Republiek Azerbeidzjan, Ilham Aliyev.

Azertac heeft de tekst van de Verklaring van Ankara gepubliceerd.

“De buitengewone top van de Organisatie van Turkse Staten (hierna de OTS genoemd), op initiatief van de Republiek Azerbeidzjan, is op 16 maart 2023 in Ankara gehouden met als thema “rampenbestrijding en humanitaire bijstand”.

De bijeenkomst werd geleid door Z.Exc. Recep Tayyip Erdoğan, president van de Republiek Türkiye, en bijgewoond door Z.Exc. Ilham Aliyev, president van de Republiek Azerbeidzjan, Z.Exc. Kassym-Jomart Tokayev, president van de Republiek Kazachstan, Z.Exc. Sadyr Zhaparov, president van de Republiek Kirgizië, Z.Exc. Shavkat Mirziyoyev, president van de Republiek Oezbekistan, H. Gurbanguly Berdimuhamedov, nationaal leider van het Turkmeense volk en voorzitter van de Halk Maslakhaty van Turkmenistan, Z.Exc. Viktor Orbán, premier van Hongarije, Z.Exc. Ersin Tatar, president van de Turkse Republiek Noord-Cyprus, alsmede Z.Exc. Kubanychbek Omuraliev, secretaris-generaal van de OTS.

De staatshoofden van de OTS,

Herhalen hun diepste medeleven met het broederlijke Turkse volk voor de twee verwoestende aardbevingen die op 6 februari 2023 in het zuidoosten van Türkiye duizenden levens hebben geëist en nog eens duizenden gewonden hebben gemaakt en zware verwoestingen hebben aangericht;

Hun dank betuigend aan de volkeren van de lidstaten en de waarnemende staten, alsmede aan andere landen en internationale organisaties/platforms, omdat zij onmiddellijk de helpende hand hebben uitgestoken naar de gebieden die zwaar door de aardbevingen zijn getroffen;

Lovend over de snelle reactie van de lidstaten en waarnemende staten van de OTS en de snelle inzet van hun opsporings- en reddingsteams na de verwoestende aardbevingen in Türkiye;

Zich verheugend over de aankondiging van de Türkiye Flash Appeal door de Verenigde Naties en een internationale donorconferentie die door de Commissie van de Europese Unie (EU) en het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de EU gezamenlijk zal worden georganiseerd om wereldwijde steun voor Türkiye en Syrië te mobiliseren;

Benadrukken van het belang van de snelle inzet van opsporings- en reddingsteams en de snelle verstrekking van humanitaire hulp als reactie op de rampen;

Wijzend op de noodzaak van bilaterale en multilaterale samenwerking en coördinatie om natuurrampen in de OTS-regio en in de wereld te voorkomen, te bestrijden en te overwinnen, overeenkomstig de “Turkse Wereldvisie 2040”;

Zich verheugend over de resultaten van de ministeriële bijeenkomst van de OTS over rampen- en crisisbeheersing die op 21 december 2022 in de AFAD in Ankara is gehouden, betreffende de instelling van een mechanisme voor civiele bescherming overeenkomstig punt 51 van de verklaring van de 8e top van de OTS in 2021;

Herinnerend aan hun besluit om hun bevoegde ministeries opdracht te geven tot samenwerking inzake groene technologieën en slimme steden, zoals bekrachtigd in de verklaring van de 8e top van de OTS;

Lovend over de opmerkelijke politieke, economische en sociaal-culturele vooruitgang die de Turkische staten hebben geboekt bij de verwezenlijking van de visie en doelstellingen die in de “Turkse Wereldvisie 2040” zijn uiteengezet;

Bevestigend dat zij de activiteiten van de OTS ter bevordering van de waarden en belangen van de Turkse wereld zullen steunen;

De nadruk leggen op de steeds grotere centrale rol van het OTS bij het verdiepen en versterken van de samenwerking en coördinatie van de Turkse wereld op het gebied van handel, vervoer, investeringen, toerisme, regionale connectiviteit en strategisch personeelsbeheer;

Zich ertoe verbinden alle mogelijkheden te onderzoeken om hun samenwerking in regionale en internationale fora te bevorderen;

Het voorzitterschap van de Republiek Oezbekistan lovend voor de succesvolle organisatie van de historische top van Samarkand op 11 november 2022, die een nieuwe mijlpaal vormde in de transformatie van de OTS en de verdere integratie van de Turkse wereld; en hun vastberadenheid onderstrepend om de activiteiten van de voorzitter te steunen die gericht zijn op het versterken van de solidariteit en het waarborgen van vrede, stabiliteit, veiligheid en welvaart van de volkeren van de lidstaten en de waarnemende staten van de OTS;

De Republiek Türkiye gelukwensen met de honderdste verjaardag van de oprichting van de Republiek en de vierhonderdste verjaardag van de oprichting van de Turkse Buitenlandse Dienst;

Hun oprechte wensen uitsprekend voor het welzijn en de welvaart van de volkeren van alle lidstaten en waarnemers ter gelegenheid van Nowruz en de heilige Ramadan;

Verontrust over de recente haatmisdrijven tegen de heilige waarden van moslims in sommige landen; en in dit verband het cruciale belang benadrukkend van wederzijds respect tussen verschillende culturen om vreedzame coëxistentie, dialoog en harmonie tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen en culturen te handhaven;

Verklaarden dat zij:

 1. 1. Verklaarden zich solidair met het volk en de regering van de Republiek Türkiye bij de inspanningen voor herstel en wederopbouw na de aardbevingen;
 2. Prezen de toegewijde zoek- en reddingsoperaties die in de nasleep van de ramp zijn uitgevoerd door de noodhulpteams van de lidstaten en de waarnemende staten, alsmede van andere landen en internationale organisaties/platforms uit de hele wereld; en spraken hun dank uit aan de teams die door hun onophoudelijke inspanningen vele levens hebben gered;
 3. uitten hun bereidheid om de samenwerking tussen de nationale medische reddingsteams van de lidstaten en de waarnemende staten van het OTS te versterken en gezamenlijke activiteiten voor capaciteitsopbouw te ontplooien;
 4. Herhaalden hun bereidheid om humanitaire hulp te blijven verlenen aan degenen die door de aardbevingen zijn getroffen, indien en wanneer dat nodig is;
 5. moedigen hun leden aan deel te nemen aan de internationale donorconferentie die door de Commissie van de EU en het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de EU gezamenlijk zal worden georganiseerd en die op 20 maart 2023 in Brussel is gepland;
 6. Overeengekomen de samenwerking tussen de nationale rampenbestrijdingsinstanties van de OTS te versterken om bij mogelijke rampen en noodsituaties op doeltreffende, gecoördineerde en tijdige wijze in de behoeften te voorzien, en in dit verband de bevoegde autoriteiten opgedragen de overeenkomst tot instelling van een mechanisme voor civiele bescherming van de Organisatie van Turkse Staten te sluiten vóór de 10e top van de Organisatie van Turkse Staten in Turkistan, de Republiek Kazachstan;
 7. opgemerkt dat een evaluatie van de behoeften na de ramp een goed referentiepunt zal vormen voor de internationale gemeenschap bij de voortzetting van haar steun aan Türkiye tijdens het herstel en de wederopbouw van de getroffen regio’s; was ingenomen met het streven/voornemen om deze inspanningen te baseren op de beginselen van “Build Back Better” en energie-efficiëntie; wees op het belang van een veerkrachtigere, duurzamere en groenere ontwikkeling in de Turkse wereld, en erkende de bijzondere rol van slimme steden bij het revitaliseren van collectieve goederen;
 8. Waardeerde de actieve betrokkenheid van de waarnemende staten bij de activiteiten van de OTS; en nam nota van de deelname van de TRNC aan de buitengewone top van de OTS;
 9. Was ingenomen met de ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van het Turks Investeringsfonds, die ten doel heeft het economisch potentieel van de lidstaten van het OTS te mobiliseren en de onderlinge handel en economische samenwerking te versterken;
 10. Bevestigden hun overtuiging dat de komende algemene en presidentsverkiezingen in Kazachstan, Turkmenistan en Türkiye en het referendum in Oezbekistan met succes zullen worden bekroond;
 11. Spreken hun dank uit aan Zijne Excellentie Recep Tayyip Erdoğan, president van de Republiek Türkiye, voor zijn krachtige en duurzame bijdragen aan de eenheid en solidariteit, alsmede de veiligheid en welvaart van de Turkse wereld, zijn vastberaden leiderschap bij de versterking van de eendrachtige geest van de Organisatie van Turkse Staten en wensen hem succes bij de komende verkiezingen;
 12. Bevestigden hun volledige inzet voor het uitroepen van een “werelddag van de Turkse taal” door de UNESCO;
 13. Veroordeelden in de meest krachtige bewoordingen de recente haatmisdrijven tegen ons heilige boek, de Koran, die alle moslims hebben beledigd en de weg zouden kunnen vrijmaken voor nieuwe racistische, xenofobe en islamofobe provocaties en aanvallen in de toekomst;
 14. Veroordeelde de dodelijke gewapende aanval op de ambassade van de Republiek Azerbeidzjan in Teheran en riep op tot een snel en alomvattend onderzoek om alle verantwoordelijken voor de rechter te brengen;
 15. Prezen de aanzienlijke verwezenlijkingen in de activiteiten van het secretariaat van de OTS en herhaalden vastbesloten te zijn de capaciteit van het secretariaat verder te versterken voor de uitvoering van de taken die door de leden zijn toegewezen en die zijn vastgelegd in de door hen aangenomen documenten;
 16. Voorts kwamen zij overeen de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van het OTS en andere relevante instellingen op te dragen de voorbereidingen voor de komende 10e Top van het OTS te bespoedigen.
 17. Kazachstan bevestigde opnieuw zijn bereidheid om in oktober 2023 de 10e Top van het OTS in Turkistan, Republiek Kazachstan, te organiseren.

De staatshoofden van de OTS zijn H.E. Recep Tayyip Erdoğan, president van de Republiek Türkiye, zeer erkentelijk dat hij de beraadslagingen van de buitengewone top van de OTS in Ankara tot een goed einde heeft gebracht en waarderen de warme gastvrijheid van de regering en het volk van Türkiye.

De secretaris-generaal van de OTS is belast met de coördinatie van het wederzijdse optreden en de gezamenlijke inspanningen die in deze verklaring zijn vastgelegd.

Ondertekend op 16 maart 2023, in Ankara, in de Azerbeidzjaanse, Kazachse, Kirgizische, Turkse en Oezbeekse taal.

President van de Republiek Azerbeidzjan Ilham Aliyev

President van de Republiek Kazachstan Kassym-Jomart Tokayev

President van de Republiek Kirgizië Sadyr Zhaparov

President van de Republiek Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

President van de Republiek Oezbekistan Shavkat Mirziyoyev”.

Aanbevolen artikelen

Facebook
Twitter
LinkedIn